domingo, 8 de agosto de 1999

Què és funcions per a Windows?

És un programa que representa funcions definides de forma explícita, (f(x) = sin(1/x)) o de forma numèrica mitjançant una taula de doble entrada: [(1, 2); (2,4); (3,9); (4, 16)].

El seu camp d'aplicació és en l'assignatura de Matemàtiques, en qualsevol domini on apareix el tema FUNCIÓ. Fins i tot es pot aplicar en altres matèries en les quals es treballa amb aquest concepte, com: física, química, economia, etc.

Permet estudiar, donada una funció (amb una variable), TOT (quasi tot), el que hi ha en les programacions oficials de l'assignatura de Matemàtiques, durant TOT (quasi tot) l'ensenyament primari, secundari i primer cicle universitari.

El seu objectiu principal és ajudar els alumnes a aprehendre una gran majoria dels conceptes lligats amb les funcions. Així, la majoria de les opcions dels menús són referències directes lligades amb ells, és a dir: (Una funció) Imatge, Antiimatge, Arrels, Discontinuïtats aïllades, Màxims, Mínims, Punts d'inflexió, Derivada en un punt, Integral definida, Integral de línia, Intervals de creixements, Intervals de decreixement, Intervals de concavitat, Intervals de convexitat, Funció derivada, Segona derivada, Funció integral, Talls i Àrea entre dues funcions.

També, creiem que pot facilitar l'aprenentatge d'altres conceptes relacionats amb el tema FUNCIÓ, no necessàriament matemàtics i, el que és més important, la seva interrelació. Això és adonar-se de la importància del tema en altres camps i com pot, un concepte matemàtic, ajudar a resoldre problemes no matemàtics. Per una mostra del que volem dir, vegi's l'apartat EXEMPLES de l'índex de l'ajuda.

Nivells educatius: Creiem pot ésser utilitzat durant tot l'ensenyament secundari obligatori, el batxillerat i a primer curs de carreres cientifico-tècniques que precisin aquest concepte.

A continuació passarem a explicar uns quants exemples de com es pot utilitzar aquest programa amb els alumnes.

continua...

On es pot aconseguir el programa:
www.lagares.org/download/Funcionswin32.zip